QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ 

GIỚI THIỆU

Quản trị tài chính là một trong những chức năng cơ bản, không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp. Quản trị tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động khác trong một tổ chức như quản trị tài sản, quản trị marketing hay quản trị nguồn nhân lực.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC:

 • Phân tích các chi phí của doanh nghiệp
 • Dự báo tài chính
 • Quản trị các tài sản của doanh nghiệp
  Ra quyết định tài chính
 • Các phương pháp kêu gọi vốn
 • Phân tích các báo cáo tài chính

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Giới thiệu khóa học

2. Phân tích các chi phía hoạt động của doanh nghiệp

 • Các loại chi phí doanh nghiệp
 • Phân tích các chi phí doanh nghiệp
 • Ra các quyết định ngắn hạn

3. Dự báo tài chính và ngân sách

 • Dự báo các nhu cầu tài chính
 • Ra quyết định ngân sách

4. Quản trị tài sản doanh nghiệp

 • Quản trị vố lưu động và tiền mặt
 • Quản trị các khoản phải thu
 • Quản trị tồn kho

5. Ra các quyết định tài chính

6. Phân tích các báo cáo tài chính

 • Phân tích Báo cáo kết quả doanh nghiệp
 • Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Phân tich Bảng cân đối kế toán
 • Tính toán các nhóm chỉ số tài chính doanh nghiệp
 • Đánh giá sức khỏe doanh nghiệp qua các nhóm chỉ số tài chính
 • Thực hành phân tích các doanh nghiệp
 • Tổng kết khóa học

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA