QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ 

QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ THUẾ

“Quản lý Kế toán Tài chính và Quản lý thuế” là môn học số 2 trong Chương trình đào tạo “Giám đốc Tài chính Thực hành (CFO)”. Môn học giúp học viên đề ra các giải pháp hiệu quả để có được báo cáo tài chính chính xác, kịp thời và hữu ích; sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ để kiểm tra độ chính xác của các báo cáo tài chính; thực hành phân tích báo cáo tài chính qua việc sử dụng phương pháp phân tích ngang, dọc, chỉ số, phân tích LCTT và cơ cấu vốn nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính cho doanh nghiệp; phân tích ảnh hưởng của thuế đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tác động của thuế trong việc đưa ra các quyết định chiến lược; phân tích các rủi ro về thuế và đưa ra các chiến lược và qui định phù hợp đối với quản lí thuế..

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1: Quản lý kế toán tài chính
– Nguyên lý kế toán và việc áp dụng các nguyên lý này trong công tác lập báo cáo tài chính
– Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Quốc Tế- ví dụ về các báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực này
– Báo cáo tài chính của các dạng công ty khác nhau và trình tự lập báo cáo tài chính để có được báo cáo tài chính chính xác , kịp thời
– Mối quan hệ giữa báo cáo KQHĐKD, Bảng CĐKT và LCTT
– Lập báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp
– Ý nghĩa của báo cáo LCTT gián tiếp trong quản lý tài chính
– Các tiêu chí đánh giá tính chính xác, hữu ích và kịp thời của các báo cáo tài chính
– Các nguyên nhân của việc lập báo cáo tài chính thiếu chính xác và kịp thời
– Các giải pháp để có được báo cáo tài chính hữu ích, chính xác và kịp thời
– Quản lý thời gian hiệu quả
– Quy trình phân quyền – giao việc

PHẦN 2: Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo
– Ảnh hưởng của quản lý thuế tới hiệu quả tài chính
– Hệ thống thuế Việt Nam
– Xác định các lọai thuế phải trả cho các giao dịch cụ thể
– Tác động của thuế đến hiệu quả tài chính của doanh nghiệp
– Nguyên tắc quản lý thuế và lập kế họach quản lý thuế
– Các vấn đế cần xem xét về thuế khi tái cơ cấu công ty

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA