KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀ RA CÁC QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ 

 Kế toán Quản trị và ra các quyết định tài chính” là môn học số 3 trong Chương trình đào tạo “Giám đốc Tài chính Thực hành (CFO)“. Môn học giúp học viên Xây dựng được hệ thống các báo cáo quản trị trợ giúp việc ra các quyết định của Ban Giám đốc. Lập ngân sách và lên kế hoạch tài chính chính xác cho doanh nghiệp. Hiểu được 8 bước quan trọng trong quá trình ra quyết định và các công cụ trợ giúp việc ra quyết định mang tính ngắn hạn và dài hạn…

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp & Các nguyên lý cơ bản của kế toán quản trị: ​

– Chi phí và các phương pháp phân bổ chi phí theo phương pháp absorbtion (phân bổ chi phí sản xuất cố định vào giá thành) và variable (phân bổ chí phí sản xuất cố định vào chi phí quản lý), theo phương pháp truyền thống và theo phương pháp căn cứ vào bản chất từng hoạt động (ABC)
– Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí – Doanh số – Lợi nhuận
– Phân tích điểm hòa vốn
– Các tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động/ mô hình balance score card

Phần 2: Các mô hình báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho các mục tiêu khác nhau:

– Định giá
– Quyết định về sự kết hợp các dòng sản phẩm
– Đánh giá kết quả kinh doanh theo từng sản phẩm, khách hàng, các bộ phận và kênh phân phối
– Cân đối giữa nợ và vốn chủ sở hữu
– Quản lý vốn lưu động và tính thanh khoản

Phần 3: Kỹ năng lập ngân sách

– Kỹ năng dự báo: dự báo dựa vào các số liệu quá khứ, dự báo bán hàng, dự báo và hồi qui, các nhân tố trong chuỗi số liệu, nhận ra các xu hướng, dự báo và phân tích các chuỗi số liệu, các vấn đề về dự báo
– Lập ngân sách theo phương pháp điều chỉnh từ số liệu quá khứ/ incremental budgeting
– Lập ngân sách bằng cách đánh giá từng hoạt động như khi mới thành lập/ zero budgeting
– Ngân sách điều chỉnh định kỳ/ rolling budget
– Lập ngân sách theo từng hoạt động/ activity based budgeting
– Ngân sách cố định và ngân sách điều chỉnh theo những thay đổi của những nhân tố ảnh hưởng/ fixed and flexible budget

Phần 4: Quy trình lập ngân sách

– Kỳ lập ngân sách, văn bản hướng dẫn, trách nhiệm, ủy ban lập ngân sách, thời gian biểu cho công tác lập ngân sách (Phổ biến các hướng dẫn và qui định chi tiết cho việc lập ngân sách như xác định mục tiêu, xác định các yếu tố không ảnh hưởng đến đầu ra, lập ngân sách dự thảo, thuyết phục với cấp trên về ngân sách dự thảo, điều phối hoạt động lập ngân sách, phê duyệt ngân sách, xem xét lại)
– Xác định mục tiêu tài chính và lập các chỉ tiêu tài chính lớn
– Xây dựng kế hoạch chi phí hoạt động, kế hoạch doanh thu, kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua nguyên vật liệu trực tiếp, kế hoạch chi phí nhân công trực tiếp, dự trù giá vốn hàng bán chi phí quản lý và bán hàng; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dự báo
– Xây dựng kế hoạch tài chính: tiền mặt, chi phí vốn, bảng cân đối kế toán dự báo
– Kiểm soát ngân sách và tác động của việc lập ngân sách: ngân sách linh hoạt và kiểm soát ngân sách, tác động của việc lập ngân sách, đánh giá tham gia và thực hiện, sử dụng ngân sách như chỉ tiêu

Phần 5: Chu trình ra quyết định (8 bước):

– Xác định mục tiêu
– Nhận biết các cơ hội / xây dựng các chiến lược khác nhau để đạt được mục tiêu
– Thu thập và phân tích các dữ liệu phù hợp cho mỗi lựa chọn
– Ra quyết định – Dự báo kết quả.
– Thực hiện các quyết định
– Thu thập dữ liệu về các kết quả thực tế
– So sánh kết quả thực tế với các kết quả dự kiến
– Đánh giá kết quả và ra các quyết định tiếp theo

Phần 6​

– Các quyết định ngắn hạn trong thực tế
– Mô hình định giá sản phẩm, dịch vụ
– Mô hình quản lý hàng tồn kho/ đề xuất giá gia công
– Sử dụng mô hình CVP/ LN mục tiêu để

  • Phân tích các hạn chế
  • Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài
  • Quyết định danh mục sản phẩm
  • Quyết định tạm ngưng hoạt động của một phòng ban
  • Quyết đinh chấp nhận hay từ chối đơn hàng

– Thực hành ra các quyết định dài hạn

  • Kỹ năng ra quyết định dài hạn: Giá trị tiền theo thời gian, chiết khấu dòng tiền, giá trị hiện tại thuần, phương pháp đánh giá dòng tiền và tính giá trị hiện tại thuần; Tỷ suất hoàn vốn nội bộ; Lãi trên vốn đầu tư ..
  • Lựa chọn phương pháp thẩm định đầu tư
  • Thực hành ra quyết định dài hạn: quyết định đầu tư hay không đầu tư vào một dự án

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA