QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN BẢNG ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC)

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ 

GIỚI THIỆU

Bảng điểm cân bằng là gì?

Bạn là lãnh đạo, cán bộ quản lý một doanh nghiệp, bạn biết rõ doanh nghiệp bạn phải làm gì hướng tới đâu nhưng hình như những cộng sự, nhân viên của bạn dường như không hiểu bạn và không thực sự hướng tới mục tiêu chung? Phương pháp Bảng điểm cân bằng (Balanced scorecard hay còn gọi là BSC) có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Quản lý thực hiện chiến lược dựa trên Bảng điểm cân bằng (BSC)” là khóa học hướng vào kỹ năng được thiết kế riêng cho đối tượng các nhà quản lý, giúp các học viên hiểu và ứng dụng thành công phương pháp này cho doanh nghiệp hoặc tổ chức của mình

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Buổi 1: Chiến lược phát triển doanh nghiệp
– Chiến lược phát triển doanh nghiệp: quan điểm và những cấu phần cơ bản của chiến lược .

– Quá trình xây dựng và triển khai chiến lược doanh nghiệp

– Tổng quan về phương pháp bảng điểm cân bằng (Balance scorecard – BSC) để triển khai chiến lược. Lợi ích sử dụng BSC trong quản lý ở các doanh nghiệp Việt Nam.

– Xác định Tầm nhìn, Sứ mệnh, Lợi thế cạnh tranh và Năng lực cốt lõi

Buổi 2: Triển khai chiến lược dựa trên phương pháp BSC
– Quá trình tổng thể triển khai BSC.

– Bốn khía cạnh của bảng điểm cân bằng.

– Bản đồ chiến lược phát triển và mối liên hệ giữa các vấn đề ưu tiên trong doanh nghiệp.

Buổi 3: Xây dựng hệ thống quản lý dựa theo BSC cho doanh nghiệp
– Xây dựng BSC cho doanh nghiệp

– Khái niệm về Chỉ số đánh giá cơ bản (Key Performance Indicator – KPI)

– Các chỉ số thường gặp theo 4 khía cạnh của bảng điểm cân bằng.

Buổi 4: Xây dựng hệ thống quản lý dựa theo BSC cho bộ phận
– Xây dựng BSC cho các bộ phận của doanh nghiệp

– Xác định mục tiêu cho các bộ phận hỗ trợ (hành chính, nhân sự, kế toán, kỹ thuật).

Buổi 5: Xây dựng hệ thống quản lý dựa theo BSC cho cá nhân
– Đánh giá cá nhân dựa trên KPI

– Quản lý và đánh giá công việc đối với các cá nhân.

– Thiết kế các nguyên tắc đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu

Buổi 6: Những thay đổi về văn hóa doanh nghiệp khi áp dụng BSC
– Tổng kết bài tập thực hành:

Các nhóm trình bày phần thiết kế BSC cho các doanh nghiệp đã lựa chọn
Bình luận và góp ý của các nhóm và giảng viên
– Những thách thức và các yếu tố cơ bản để triển khai thành công BSC.

– Những thay đổi về văn hóa và các kỹ năng cần thiết đối với các cán bộ quản lý trong các công ty áp dụng bảng điểm cân bằng.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA