KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ 

CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU TRONG KINH DOANH

Kiểm soát nội bộ” là môn học số 4 trong Chương trình đào tạo ”  Giám đốc Tài Chính Thực hành (CFO)”. Môn học giúp học viên: Thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) nhằm mục đích kịp thời nhận biết và giảm thiểu các rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động và rủi ro tuân thủ. Sử dụng hệ thống kiểm soát đã xây dựng để tìm ra điểm yếu trong công tác quản lý bán hàng/ công nợ phải thu, mua hàng/ công nợ phải trả, quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng…

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1: Khái quát về kiểm toán và kiểm soát nội bộ:
– Định nghĩa kiểm soát nội bộ
– Môi trường kiểm soát
– Qui trình kiểm soát
– Các nhân tố ảnh hưởng tới HTKSNB
– Các hướng dẫn của Tổng Công Ty/Công Ty Mẹ

Phần 2:
– Kỹ năng lập ngân sách
– Phân tích các rủi ro trong kinh doanh và ảnh hưởng của các rủi ro này đến HTKSNB: rủi ro tài chính, rủi ro hoạt động và rủi ro tuân thủ – thực hành phân tích dựa trên bài tập tình huống mô phỏng
– Tìm hiểu quy trình kiểm soát của một số công ty trên bài tập mô phỏng

Phần 3: Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
– Vai trò của kiểm soát nội bộ
– Sơ đồ tổ chức bộ phận kiểm soát nội bộ
– 8 bước xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Phần 4: Thực hiện kiểm soát nội bộ trên bài tập mô phỏng
– Kiểm soát nội bộ đối với bộ phận IT/IS
– Kiểm soát nội bộ đối với bộ phận mua hàng và công nợ phải trả
– Kiểm soát nội bộ đối với bộ phận bán hàng và theo dõi công nợ phải thu
– Kiểm soát nội bộ đối với công tác quản lý hàng tồn kho
– Kiểm soát nội bộ đối với công tác quản lý tài sản cố định
– Kiểm soát nội bộ đối với công tác quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
– Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động đầu tư

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI 20% HỌC PHÍ

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA